Všeobecné obchodné podmienky

A. Základné pojmy a úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ je spoločnosť Geisha s.r.o. , so sídlom Pestovateľská 4, Bratislava 821 04, IČO: 43 830 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka číslo 49010/B.
Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu geisha.sk, predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Prevádzkovateľa zverejnených na portáli geisha.sk.sk.
Objednávka je zoznam požadovaného jedla alebo tovarov Prevádzkovateľa, ktoré Používateľ odosiela z portálu  geisha.sk.sk Prevádzkovateľovi, spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa a telefonický kontakt na Používateľa.
Podmienky používania predstavujú tieto podmienky používania portálu geisha.sk.sk, ktoré upravujú vzájomného práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa pri využívaní služieb portálu geisha.sk.sk.
Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

B. Zmluvné podmienky

1. Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu geisha.sk umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy o kúpe jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Prevádzkovateľa (ďalej len „Zmluva“), medzi Používateľom a Prevádzkovateľom.

2. Využívanie služieb geisha.sk je podmienené a možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania.

3. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke Prevádzkovateľa zverejnenej na geisha.sk. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 15 rokov.

4. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa, uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať Používateľovi jedlo (a/alebo službu) objednané od Prevádzkovateľa v čase predpokladaného dodania jedla (a/alebo služby) uvedeného v potvrdení Objednávky a Používateľ sa zaväzuje za dodanie jedla (a/alebo služby) uhradiť Prevádzkovateľovi cenu dodania jedla (a/alebo služby) uvedenú a odsúhlasenú Používateľom v procese Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

5. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania v procese odsúhlasenia Objednávky pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy) v zmysle § 7 ods. 6 písm. a), c), d) a e) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

C. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 15 rokov. Používateľ berie na vedomie, že kúpa jedla od Prevádzkovateľa a využívanie služieb geisha.sk je možné len pre používateľov starších ako 15 rokov. Uzatvorením Zmluvy vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo (a/alebo službu) a prevziať doručované jedlo (a/alebo službu).

2. Používateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi správne a pravdivé údaje.

3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby geisha.sk k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom, dobrým mravom alebo týmto Podmienkam používania.

4. Vyplnením a odoslaním objednávky Používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkami používania. Prevádzkovateľ má právo meniť služby geisha.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na geisha.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania.

D. Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb geisha.sk Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb geisha.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania, zákonom či dobrými mravmi.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb geisha.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a technické zabezpečenie portálu geisha.sk. Prevádzkovateľ má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť geisha.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na geisha.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou geisha.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

6. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na kovac@geisha.sk. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

7. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu

8. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. 

E. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ odoslaním  Objednávky cez geisha.sk poskytuje Prevádzkovateľovi údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Prevádzkovateľom na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o kúpe jedla a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky používania) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

F. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami používania spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Podmienky používania sa použijú na Objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených Podmienok používania.
© 2024 geisha.sk